Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto - Nasza Gmina - Nasz Powiat - Czerwionka-Leszczyny
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty
Czcionka:   Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
Nasze Miasto » Strona główna » Artykuły » Działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Tagi: Październik 2012,
Dodano: 10 października 2012

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach prowadzi szeroko rozumianą działalność, której celem jest pomoc m.in. osobom potrzebującym. Działania te nie ograniczają się jedynie do wsparcia finansowego, ale również realizowane są projekty zarówno socjalne (bez kosztów), jak i systemowy ze środków EFS, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy oraz integrację środowiska.
Na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach opowiedziała Dyrektor Celina Cymorek:

W zakresie działań Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujemy się udzielaniem pomocy finansowej osobom, które spełniają wymagane ustawą kryterium dochodowe. Poza tym w ramach pracy z klientem nasze działania skierowane są na szeroko pojętą pracę socjalną. W tut. OPS-ie realizowane są także świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne. Ponadto w zakresie naszych działań znajduje się tematyka przemocy w rodzinie i uzależnień. W Gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzimy również dwie świetlice terapeutyczno-środowiskowe dla dzieci i młodzieży. Jedna z nich znajduje się w dzielnicy Leszczyny, druga w Czerwionce.

Klientom Ośrodka przyznawane są m.in.: zasiłki okresowe, celowe oraz stałe. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku prowadzone są prace społecznie-użyteczne w wielu jednostkach organizacyjnych Gminy.

Zgłasza się do nas wiele osób. Najczęściej są to ludzie, którzy przychodzą po konkretne świadczenia. Składają wnioski i rozpoczyna się wtedy postępowanie w sprawie przydzielenia określonej pomocy finansowej. Odbywa się to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, czy funduszu alimentacyjnym. Każda z tych ustaw szczegółowo określa, jak ma wyglądać postępowanie w danej sprawie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w sposób rzetelny
i solidny starają się poznać sytuację zgłaszających się do nich klientów.

Zajmujemy się różnego rodzaju świadczeniami, mamy zatem możliwość pełniejszego wglądu w sytuację poszczególnych rodzin. Odpowiadając na pytanie dot. sprawy małego chłopca z Będzina uważam, że ważny jest fakt, że przyznanie świadczeń rodzinnych nie wymaga sporządzenia wywiadu środowiskowego w domu klienta . Natomiast wszystkie świadczenia pieniężne z pomocy społecznej takiego wywiadu wymagają. Jeżeli pracownik chodzi do danej rodziny , spotyka się z jej członkami, przygląda ich życiu, to oczywiście mało prawdopodobne jest, żeby nie zauważył, że dzieje się coś złego. Oczywiście, większość klientów pobiera zarówno świadczenia rodzinne jak i świadczenia z pomocy społecznej. Niemniej jednak kryteria na poszczególne świadczenia są różne. Może zdarzyć się sytuacja, że klient jest tylko świadczeniobiorcą świadczeń rodzinnych, wtedy na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego nie pozwala ustawa. Staramy się szeroko patrzeć na problemy rodzi, gdyż naszą mocną stroną jest praca socjalna.

Jednym z wielu działań podejmowanych przez OPS jest organizowanie społeczności lokalnych.

- Pracujemy w tej chwili metodą OSL-u na terenie dzielnicy Leszczyny. Tam, od dwóch lat działa nieformalna grupa seniorów, współpracująca z zespołem pracowników socjalnych. Grupa ta może poszczycić się swoimi osiągnięciami i działaniami. Odsyłam do strony internetowej www.50plus-leszczyny.pl

Seniorzy uczestniczą w zajęciach takich jak aerobik, aqua aerobik, fitness, różnego rodzaju wycieczki, czy ogniska. Wystawili także spektakl „Kopciuszek po Śląsku”, który odniósł wielki sukces i jest powtarzany w innych miastach. Seniorzy mają mnóstwo inicjatyw, które realizują dzięki współpracy z zespołem ds. OSL.

- Od września kolejne plany i działania, które będą realizowane w ramach projektów socjalnych. Projekty socjalne piszą i realizują pracownicy socjalni np. kurs komputerowy dla osób bezrobotnych lub nordic walking język angielski i niemiecki. Współpracujemy z innymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie, np.: MOSiR, MOK, ZGM, ZDiSK, szkoły, przedszkola.

Tutejszy Ośrodek w ramach Punktu Konsultacyjnego oraz pracy socjalnej prowadzi również grupy wsparcia dla osób, które zostały dotknięte przemocą lub wystąpiła u nich sytuacja kryzysowa. Na stronie internetowej OPS (www.opsczerwionka-leszczyny.pl), na bieżąco są zamieszczane informacje dotyczące działalności Ośrodka, czy też zmian w przepisach.

Prowadzimy działania skierowane zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych. Projektów socjalnych jest z roku na rok coraz więcej. Jest to ta część pracy socjalnej, która przynosi sporo satysfakcji. Nie jest to tylko i wyłącznie sporządzanie wywiadów środowiskowych
i przyznawanie zasiłków, ale możliwość rozwoju pracowników. Kadra pracowników socjalnych to osoby z wyższym wykształceniem, których praca nie ogranicza się tylko do przyznawania świadczeń finansowych, ale również jest to praca ze społecznością lokalną, która zmienia wizerunek pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności OPS w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011 mówi o tym, że środki wykorzystane w ramach zadań własnych gminy to 4.112.611,46 zł. Zadania celowe obejmują kwotę 2.009.276,89 zł. Zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej to 8.262.837,19 zł. Całkowity budżet przeznaczony na wykonanie zadań wynosił 14.384.725,54 zł. Głównymi powodami korzystania z pomocy są ubóstwo oraz bezrobocie.

Z zasiłków stałych w 2011r. korzystało 97 osób, ze składki na ubezpieczenie zdrowotne – 80 osób. Zasiłek okresowy finansowany w całości z dotacji celowej pobierało 506 osób, a z zasiłku celowego i pomocy w naturze (ze środków własnych), w tym specjalny zasiłek celowy, sprawowanie pogrzebu, zasiłek celowy dla uczestników projektu systemowego korzystało 565 osób. Z Świetlicy Środowiskowej ubiegłego roku korzystało 134 osób. 835 osób skorzystało z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach skorzystało 90 osób. Prowadzono również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Był on finansowany z budżetu gminy. Jego kwota wynosiła 6.924,43 zł. Z Domów Pomocy Społecznej korzysta 19 osób, schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta – 34 osoby, systemu wsparcia dzieci niepełnosprawnych – 45 osób, posiłków – 908, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – 40. Ponadto wydano 19 decyzji o potwierdzeniu uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Z budżetu Gminy prowadzony jest Europejski program pomocy żywnościowej PEAD ( kwota 20,000 zł), z którego korzystało w 2011r. 800 osób. Organizowana jest również wigilia dla samotnych, w której ubiegłego roku uczestniczyło 126 osób. Wydano również 33 paczki z okazji 90, 95, 100 rocznicy urodzin.

OPS wśród licznych działań prowadzi poradnictwo zawodowe, realizuje projekty systemowe takie jak „OPS i Twoja aktywność ku integracji”, prace społeczno użyteczne, w których udział wzięły 33 osoby. W ramach pracy socjalnej w Punkcie Terenowym nr1 realizowano projekty: „Kawa, muzyka i śpiew”, „Jedzmy zdrowo”, „Pomocna dłoń”, „Zerwane okowy”, „Kobieta na zakręcie”, „Nordic walking”, „Na kawę do restauracji”. Działania Punktu Terenowego w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej to m.in. „50+ w sieci”, „Duże serce małemu sercu”, czy prowadzone do tej pory „Złota jesień”, „Muzyka +woda = zdrowie i uroda”, oraz „Czereśniowa zdrowia doda”.

Ilość przyznanych świadczeń zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w 2011 roku to 30.3311 osobą, zasiłek pielęgnacyjny- 10.777, świadczenia pielęgnacyjne – 2.051, „Becikowe” – 510, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 329, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1762. Przyznano także 4784 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Udzielono również 928 dodatków mieszkaniowych, 211 stypendiów szkolnych oraz 8 zasiłków szkolnych. Ilość rodzin korzystających w 2011r. z pomocy społecznej to 1205 (1759 osób), liczba osób niepełnosprawnych korzystająca ze świadczeń – 988, liczna sporządzonych niebieskich kart – 164.

Monika Bobrzyk


 

 

 

 

 

 

Start | Wiadomości | Wydania archiwalne | Galerie | Katalog firm | Redakcja | Reklama | Współpraca | Kontakt
Liczba odsłon portalu: 3781591
studiotomcom.pl - projektowanie portali i stron www
Portal „Nasze Miasto”
jest redagowany przez Grupa RES sp. z o.o. ul. 3 Maja 1A; 44-230 Czerwionka - Leszczyny