Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji niektórych usług oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj pliki cookies na tej stronie
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto - Nasza Gmina - Nasz Powiat - Czerwionka-Leszczyny
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty
Czcionka:   Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża
Nasze Miasto » Strona główna » Artykuły » Zbliżają się PIT-y

Zbliżają się PIT-y

Tagi: Nasze Miasto,
Dodano: 25 listopada 2016

Zbliżają się PIT-y
Obok przedstawiamy listę ulg podatkowych dostępnych w rozliczeniu za 2016 rok. Te bardziej popularne ulgi podatkowe postaramy się Państwu szczegółowiej przybliżyć.
Różnica między ulgami od dochodu a ulgami od podatku jest dość znacząca. Na ulgach od dochodu zyskujemy tylko 18% bądź 32% kwoty ulgi (w zależności w jakim progu podatkowym się znajdujemy). Natomiast w przypadku skorzystania z ulgi od podatku cała kwota ulgi znajdzie się w naszej kieszeni.
Przed przystąpieniem do wypełnienia PIT-a należy sprawdzić, które z tych ulg nam się należą, a nóż się okaże, że jest ich więcej niż początkowo przypuszczaliśmy, czego Państwu serdecznie życzymy. MA

Ulga prorodzinna
Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci. Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się – ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016.

Kto może odliczyć ulgę na dzieci
Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.
Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.
Ważne! Ulga dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W związku z tym na jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku górny limit ulgi. Brak porozumienia każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym (okresu liczonego w dniach).

Na które dzieci można odliczyć ulgę
Ulga przysługuje na dzieci:
l małoletnie (które nie są w związku małżeńskim),
l otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek oraz dochody,
l do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. (do dochodów tych nie wlicza się renty). Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Nauka w jakich szkołach pozwala na odliczenie ulgi prorodzinnej
Jednym z warunków skorzystania z ulgi na pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może się kształcić w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych („niestacjonarnych”).
Szkołami, o których mowa wyżej są m.in.:
l szkoły ponadgimnazjalne,
l kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
l uczelnie publiczne i niepubliczne,
l wyższa szkoła oficerska.

Kiedy można odliczyć ulgę na dzieci
Odliczenie ulgi przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do dziecka. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe.

Jaki jest limit odliczenia
Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. Limit przychodów stosujemy wyłącznie w przypadku, gdy ula przysługuje tylko na jedno dziecko.

Jedno dziecko
W przypadku jednego dziecka, na które przysługuje ulga prorodzinna ważne jest kryterium dochodowe.
Ulga przysługuje, gdy dochód nie przekroczył 56.000 zł – w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim lub gdy łączny dochód rodziców pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie przekracza 112.000 zł.
Dla osoby samotnie wychowującej dochód nie może przekroczyć 112.000 zł.
Wysokość ulgi miesięcznie wynosi 92,67 zł a rocznie 1.112,04 zł.
 
Dwoje dzieci
Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
Pierwsze dziecko – wysokość ulgi miesięcznej 92,67 zł, rocznej 1.112,04 zł. Drugie dziecko – ulga miesięczna 92,67 zł, roczna 1.112,04 zł. Roczna łączna ulga na dwójkę dzieci, to 2.224,08 zł.
 
Troje dzieci
Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
 Pierwsze dziecko – wysokość ulgi miesięcznej 92,67 zł, rocznej 1.112,04 zł. Drugie dziecko – ulga miesięczna 92,67 zł, roczna 1.112,04 zł. Trzecie dziecko – ulga miesięczna 166,67 zł, ulga roczna 2.000,04 zł. Roczna łączna ulga na trójkę dzieci, to 4.224,12 zł.

Co najmniej czwórka dzieci
Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
Pierwsze dziecko – wysokość ulgi miesięcznej 92,67 zł, rocznej 1.112,04 zł. Drugie dziecko – ulga miesięczna 92,67 zł, roczna 1.112,04 zł. Trzecie dziecko – ulga miesięczna 166,67 zł, ulga roczna 2.000,04 zł. Czwarte i każde następne dziecko – ulga miesięczna 225,00 zł, ulga roczna 2.700,00 zł. Roczna łączna ulga na czworo dzieci wynosi 6.924,12 zł.

Ważne! Do liczby dzieci są wliczane tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.
Przykłady:
1. Rodzice mają dwójkę 24-letnich dzieci, które pracują oraz jedno 16-letnie dziecko. W tym przypadku ulga przysługuje im na jedno dziecko, a zatem muszą zobaczyć, czy ich dochód nie przekracza kwoty, która pozwala odliczyć ulgę na dziecko.
2. Rodzice mają dwójkę 24-letnich dzieci, które studiują (a ich dochód nie przekroczył 3.089 zł) oraz 16-letnie dziecko. W tym przypadku ulga przysługuje im na trójkę dzieci. Ulga na trójkę dzieci nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Narodziny dziecka w ciągu roku
W przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące (ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie). W przypadku dzieci urodzonych np. 30 grudnia podatnikowi przysługuje kwota pełnego miesięcznego odliczenia za miesiąc grudzień.
Przykład: za dziecko urodzone 15.02.2016 rodzice w roku 2017 odliczą ulgę w wysokości 1019,37 zł (11 miesięcy * 92,67).
A jeżeli choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował on ją nad dwójką dzieci – 2 x 92,67 zł.

Ślub dziecka w ciągu roku
Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).
Przykład: gdy ślub odbył się 2.06.2016 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 x 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko
Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga jeszcze przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.
Przykład: gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2016 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Zakończenie nauki przez dziecko
Sposób obliczania ulgi jest analogiczny do ukończenia 25. lat przez dziecko. Miesiąc, w którym dziecko ukończyło naukę, wlicza się jeszcze do ulgi.
Czy można stosować odliczenie za miesiące wakacyjne
1. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
2. W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
3. W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.
4. W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

Zmiana prawa do dziecka w ciągu roku
Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę – można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni.
Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie podmiot, który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko
Tak. Warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest posiadanie władzy rodzicielskiej, czyli nawet po rozwodzie ulga przysługuje obojgu rodzicom – jednak pamiętajmy, że cała ulga przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Można ją odliczyć po połowie lub w dowolnej proporcji.
Jeżeli Twoje dochody są zbyt niskie by odliczyć ulgę na dzieci, wystąp o zwrot niewykorzystanej ulgi.

Niewykorzystana ulga na dzieci
za rok 2016
Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej możliwy jest w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiadają oni wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. MA
Źródło: Opracowano na podstawie
portalu PITax.pl oraz e-pity.pl.

Ulga dla Honorowych Krwiodawców
Podatnik, który w ostatnim roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi.

Wysokość odliczenia
Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł.
Jednocześnie należy pamiętać, że ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny, dlatego odliczenie podatkowe z tego tytułu (jak również z tytułu innych darowizn) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu
Przykład: Maksymalny ekwiwalent za krew
Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni. Kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. W konsekwencji mężczyzna rocznie może oddać 6 razy krew, a kobieta 4.
Mężczyźni za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT odliczyć od dochodu maksymalnie 351 zł (możliwość 6 donacji rocznie po 450 ml; 2,7 litra x 130 zł = 351 zł), a kobiety 234 zł (możliwość 4 donacji rocznie po 450 ml; 1,8 litra x 130 zł = 234 zł).W przypadku osocza, gdzie w trakcie roku można go oddać nawet 15 litrów, odliczenie może nawet wynieść 2.550 zł.

Jak dokonać odliczenia
Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.
Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.
Ważne! Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. MA
Źródło: Opracowano na podstawie
portalu podatkowego Infor.pl

Ulga na zakup leków
Kupujesz dużo leków? Sprawdź czy możesz je odliczyć od dochodu. I co zrobić, żeby ulga była jak największa.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej istnieje możliwość odliczenia wydatków na zakup leków. Wydatki te odliczyć może wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub (pod pewnymi warunkami) podatnik – opiekun, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.
Według przepisów prawa osobami niepełnosprawnymi są osoby posiadające:
l orzeczenie o zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego) lub
l orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wydanym na podstawie odrębnych przepisów przez orzecznika ZUS, albo
l orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Z ulgi może skorzystać również podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych (pozostających na utrzymaniu) nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Więc jeżeli ktoś z Twoich bliskich jest osobą niepełnosprawną i kupuje leki zalecane przez lekarza specjalistę, a nie ma wystarczających dochodów, żeby skorzystać z ulgi lub w ogóle nie ma dochodów, możesz tę ulgę wziąć na siebie. Pamiętaj jednak, że faktura za leki powinna być wystawiona na osobę dokonującą odliczenia!!
Przepisy mówią iż: odliczeniu w zeznaniu rocznym podlega zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
A więc prawo pomniejszenia dochodu o wydatki tego rodzaju przysługuje w przypadku:
l Poniesienia w danym miesiącu wydatków na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,
l Potwierdzenia przez właściwego lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconych leków,
l Posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury) – jeżeli wydatek ponosi podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, to dowód poniesienia tegoż wydatku powinien być wystawiony na tego podatnika.
Zatem z ulgi skorzystać mogą tylko ci podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł i odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę. Odliczeń na zakup leków dokonuje się za każdy miesiąc według następującego wzoru:
łączna kwota wydatków na leki w miesiącu – 100 zł = kwota odliczenia
Przykładowo:
a) w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 240 zł:
240 zł – 100 zł = 140 zł
– czyli odliczeniu podlega kwota 140 zł
b) w miesiącu lutym wydatki na leki wyniosły 170 zł:
170 zł – 100 zł = 70 zł
– czyli odliczeniu podlega kwota 70 zł
Analogicznie należy dokonać obliczeń dla wszystkich miesięcy roku podatkowego, jeżeli wydatki w tych miesiącach przekraczały 100 zł. Następnie kwoty podlegające odliczeniu z poszczególnych miesięcy sumuje się ze sobą i wykazuje do odliczenia w zeznaniu rocznym.
Natomiast podatnicy, którzy poniosą w danym miesiącu wydatki w kwocie mniejszej, np. 90 zł, nie nabywają prawa do odliczenia za ten miesiąc. Podatnicy nie mają możliwości zsumowania wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu.
Należy zatem się zastanowić, udając się do apteki, czy nie bardziej opłaca nam się wykupywać leki raz na kwartał, czy co drugi miesiąc, bo wtedy może okazać się, że nabędziemy prawo do ulgi, albo że ulga będzie większa!!! Np. jeśli w styczniu, lutym i marcu w aptece wydamy po 100 zł nie będziemy mgli skorzystać z ulgi za te miesiące. A jeśli w styczniu wydamy 300 zł kupując leki od razu na trzy miesiące to możemy w rozliczeniu rocznym odliczyć od dochodu aż 200 zł.!!! Choć w naszej kieszeni z tej kwoty zostanie tylko 18% bądź 32% to jednak są osoby, które w ciągu całego roku w aptece zostawiają dość pokaźne sumy, co się przełoży na spory zwrot z podatku!!!
Drugi warunek wymaga stwierdzenia przez lekarza specjalistę, iż osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W przepisie nie określono w jakiej formie lekarz powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków. Oznacza to, iż dopuszczalna jest tutaj każda forma, nawet ustna. A jeśli Urząd Skarbowy poprosi nas o dokument stwierdzający „potrzebę” stosowania leków? Wtedy zawsze możemy poprosić lekarza, który nam przepisał leki o zaświadczenie (np. na podstawie karty pacjenta). Z zaświadczenia tego powinno wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną. Przy czym, wydanie takiego zaświadczenia może mieć miejsce również po poniesieniu wydatku.
Określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest wyłącznie lekarz specjalista oznacza, iż uprawnionym do wydania zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny np.: onkolog, okulista, dermatolog, itp.
Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.
Przy rozliczaniu ulgi przez małżonków należy pamiętać o zasadzie indywidualnego przeznaczenia, tzn., że kwota odliczenia, (tj wydatek powyżej 100 zł miesięcznie) musi być ustalona odrębnie dla każdej osoby uprawnionej (należy odrębnie zsumować wydatki na leki dla każdej osoby niepełnosprawnej).
Wydatki na leki muszą być potwierdzone fakturą!! Paragon z apteki otrzymany za zakup leków nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne. MA
Źródło: Opracowano na podstawie
Krajowej Informacji Podatkowej.

Ulga na internet
Jeszcze kilka lat temu było to bardzo popularne odliczenie, z którego korzystało wielu podatników. Obecnie większość z nas może o tej uldze zapomnieć. Odliczenie przysługuje tylko tym osobom, które nie korzystały z niego wcześniej, tzn. od początku istnienia ulgi. Dodatkowo, mogą je wpisać do PIT-u tylko przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe. Np. jeżeli wydatki odliczyli już w zeznaniu za 2015 rok, mogą je umieścić ostatni raz w rozliczeniu PIT za 2016 rok.

Limity i korzyści
Rocznie możemy odliczyć od dochodu kwotę 760 zł. Dzięki uldze zaoszczędzimy: 136,80 zł, jeśli płacimy podatek wg stawki 18% lub maksymalnie 243 zł, jeśli wpadamy w wyższy próg podatkowy i płacimy 32% podatku.

Jakie wydatki odliczymy
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sieci internetowej. Zarówno Internetu stacjonarnego jak i mobilnego (np. w telefonie komórkowym). Musimy jednak pamiętać, że wydatki poniesione na instalację, rozbudowę czy serwis sieci nie są dla fiskusa związane z użytkowaniem Internetu i mogą zostać zakwestionowane. Problematyczne mogą być także wydatki na usługi łączone np. telewizja i Internet w jednym pakiecie. Jeśli w dokumentach nie będzie jednoznacznie określone, jaka kwota dotyczy użytkowania Internetu, urząd skarbowy może podważyć prawo do ulgi.

Bez dokumentów nie ma ulgi
Wydatki na Internet możemy odliczać pod warunkiem, że mamy dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. To może być faktura VAT, ale także rachunek, dowód wpłaty czy potwierdzenie przelewu. Ważne by zawierały w szczególności: dane kupującego i sprzedającego usługę, jasno określony rodzaj usługi (tj. korzystanie z Internetu) oraz kwotę i datę zapłaty. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2016 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka). W przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje) i jeden współmałżonek może odliczyć tylko 760 zł. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi internetowej musimy przechowywać na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za dany rok. MA
Źródło: Opracowano na podstawie
portalu podatkowego Infor.pl

 


 

 

 

 

 

 

Start | Wiadomości | Wydania archiwalne | Galerie | Katalog firm | Redakcja | Reklama | Współpraca | Kontakt
Liczba odsłon portalu: 3807359
studiotomcom.pl - projektowanie portali i stron www
Portal „Nasze Miasto”
jest redagowany przez Grupa RES sp. z o.o. ul. 3 Maja 1A; 44-230 Czerwionka - Leszczyny